شرکت های چابک دانا      شبکه بزرگ توانا

درباره ما شرکت های زیرمجموعه

دانش ، فکر و ایده های خلاقانه بزرگترین سرمایه فاتحان عصر تدبیر میباشد.

  • فاتحان عصر تدبیر یک مجموعه کاملا خصوصی با شش هلدینگ تخصصی میباشد. که با یک رویکرد جدید و با هدف حمایت از بنگاههای مبتنی بر دانش پا به عرصه سرمایه گذاری خطر پذیر گذاشته است.
  • در حال حاضر ما با سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های دارای فناوری های بالا شبکه ای توانا از شرکت های چابک دانا را پدید آورده ایم که با هم افزایی و اشتراک داشته های مدیریتی ، علمی وامکانات فیزیکی خود مجموعه ای مبتنی بر دانش را شکلا داده ایم.
  • فاتحان عصر تدبیر در بازار های جهانی به عنوان سرمایه گذار، پیمانکار، مشاور و ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی حضور فعال دارد.

هلدینگ های موضوعی - تخصصی

شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر به جهت نیل به اهداف خود و در چارچوب اسناد بالا دستی شرکت های زیر مجموعه خود را در شش هلدینگ موضوعی - تخصصی سازماندهی نموده است:

فناوری اطلاعات ، الکترونیک و مخابرات

شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر به جهت نیل به اهداف خود و در چارچوب اسناد بالا دستی شرکت های زیر مجموعه خود را در شش هلدینگ موضوعی - تخصصی سازماندهی نموده است

آموزش، پژوهش و فناوری

شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر به جهت نیل به اهداف خود و در چارچوب اسناد بالا دستی شرکت های زیر مجموعه خود را در شش هلدینگ موضوعی - تخصصی سازماندهی نموده است

گردشگری، ورزش و صنایع دستی

شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر به جهت نیل به اهداف خود و در چارچوب اسناد بالا دستی شرکت های زیر مجموعه خود را در شش هلدینگ موضوعی - تخصصی سازماندهی نموده است

کشاورزی، دامپروری و محیط زیست

شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر به جهت نیل به اهداف خود و در چارچوب اسناد بالا دستی شرکت های زیر مجموعه خود را در شش هلدینگ موضوعی - تخصصی سازماندهی نموده است

بازرگانی، تبلیغات و رسانه

شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر به جهت نیل به اهداف خود و در چارچوب اسناد بالا دستی شرکت های زیر مجموعه خود را در شش هلدینگ موضوعی - تخصصی سازماندهی نموده است

صنعت ، معدن و انرژی

شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر به جهت نیل به اهداف خود و در چارچوب اسناد بالا دستی شرکت های زیر مجموعه خود را در شش هلدینگ موضوعی - تخصصی سازماندهی نموده استs

شرکت های زیر مجموعه

32 شرکت تخصصی موضوعی در قالب شش هلدینگ تخصصی ساماندهی شده که امکانات ، زیرساخت ها و ابزارهای خود را با هم به اشتراک گذاشته اند.

تماس با ما

آدرس